Academic tour Transitie Jeugdzorg

4-daagse studiereis naar best practices in Nederland en Engeland (Liverpool).

et Transitieproces Jeugd(zorg) in Nederland vordert gestaag. In de afgelopen jaren is er door alle betrokkenen het nodige werk verzet. Geleidelijk vallen alle stukjes van de puzzel op hun plek. Met het Landelijk Beleidskader jeugdzorg hebben de beide betrokken  Staatssecretarissen getracht helderheid  te scheppen over de structuren en de te nemen stappen in een complexe operatie.

Over enkele vraagstukken is het debat nog gaande. Zo lijkt de vraag over regie en coördinatie over de verschillende disciplines nog niet voor iedereen beantwoord. En een aantal organisaties van specialistische zorg hebben nog twijfels of hun expertise straks wel tot haar recht komt.

Tot nu toe is het meeste werk binnen de eigen sectoren verricht. Met nog anderhalf jaar te gaan voor de inwerkingtreding van de Transitie Jeugd is de volgende logische om met alle betrokkenen een kijkje bij collega’s in binnen- en buitenland te nemen over hoe het er straks uit zou kunnen zien.

In Nederland zijn in enkele steden goede initiatieven genomen, waar intussen al enige ervaring mee is opgedaan. De meeste ervaring vinden we echter in Engeland. Daar is rond 2000, na een serie dramatische gebeurtenissen met kinderen een wet in werking getreden die de Local Authorities een sterkere en centrale rol gaf in de aanpak van jeugd- en gezinsproblematiek.

Aan die rol is sinds 2004 gestaag gewerkt, en er valt het nodige te zien en te bespreken.

Welke vragen komen aan de orde?   

 • Wat zijn de eerste ervaringen met het Project Beleidsteam Jeugd & Gezin in Utrecht?
 • Wat is de relatie met het Save project in Utrecht (snelle opsporing)
 • Hoe zijn in Engeland de diverse aspecten van de Jeugdzorg geïntegreerd? Hoe functioneert het nu?
 • Welke competenties zijn er gedefinieerd voor de medewerkers van de Local Authorities? Hoe worden deze up to date gehouden?
 • Hoe is de regierol ingevuld in Engeland? Hoe kijken de stakeholders uit de diverse vakgebieden er tegen aan? Wat is het Engelse concept van  integraliteit?
 • Hoe is de ‘inkoop’ van specialistische expertise geregeld? Zijn er afspraken over het meten van kwaliteit?
 • Wat is het niveau van de functies bij de Local Authorities in Engeland?
 • Op welke voorzieningen kunnen de Local Authorities van kleinere en middelgroten steden terugvallen? Wat is de verhouding tussen grote en kleine gemeenten? Is er een minimumpakket dat door gemeenten geboden       moet worden? Hoe zit het met rechtsgelijkheid? 
 • Hoe werkt de publieksfunctie bij dramatische gebeurtenissen? Is er beleid voor omgang met de media?
 • Wat heeft de Children’s Act (m.n. overdracht aan gemeenten) opgeleverd mbt het verbeteren van de kwaliteit van jeugdzorg? Waar zitten de knelpunten. In welke valkuilen moeten wij niet trappen?

Voor wie is deze reis? 

 • Projectleiders invoering jeugdzorg in gemeenten.
 • Lokale politici.
 • Medewerkers Bureaus Jeugdzorg.
 • Medewerkers Kinderbescherming, Jeugd GGZ, etc.
 • Opleiders Sociaal Werk en Jeugdbescherming.
 • Onderzoekers

Doelstellingen

 • Je ziet een werkend integraal Jeugdzorg-stelsel waarbij de lokale overheid de regie heeft. Niet alle facetten in Engeland zullen vergelijkbaar zijn, maar het  is ook niet de bedoeling dat we het Engelse stelsel gaan kopiëren.  Van belang is om een beeld te krijgen hoe alles samen hangt, hoe het transitieproces is verlopen, en om concrete voorbeelden te zien of te horen die betrekking hebben op de actuele vragen die in de eigen werksfeer spelen.
 • De andere deelnemers in de groep zijn peers; zij werken in dezelfde branche. In een dergelijk gezelschap is het uiterst effectief om de observaties  en discussies in het programma te wegen op hun waarde, en om waar mogelijk te vertalen naar de eigen situatie.
 • Een buitenlands netwerk, en een verdieping van het binnenlandse netwerk.
 •  Een studiereis staat niet op zichzelf. Meestal is de reis een schakel in een groter proces. Dan is het van belang om waardevolle kennis en ervaringen ook goed te benutten. Het programma bevat aan het einde van iedere dag korte evaluatie-sessies waarin de opbrengst van die dag wordt samengevat en gedeeld. 
 • En last but not least: een studiereis is maatwerk. Met iedere deelnemer wordt daarom vooraf een telefonisch interview gevoerd om waarbij de specifieke wensen en interesses aan de orde kunnen komen.