Kwaliteitszorg in het basisonderwijs

4-daagse studiereizen naar scholen in Noord Londen. Jaarlijks uitgevoerd in opdracht van de Vlietacademie/Besturenraad van 2008 - 2012.

Doel van de reis : aandachtspunten kwaliteitszorg

De opzet is om directeuren in groepen van 5/6 deelnemers gedurende de dinsdag, woensdag en donderdag drie verschillende scholen te laten bezoeken om te leren hoe directeuren van Londense scholen

  1. vormgeven aan de zelfevaluatie (SEF) b. data gebruiken voor het bepalen van de kwaliteit van de resultaten en onderwijs en leren
  2. data van opbrengsten en onderwijs en leren analyseren met het oog op verbeteractiviteiten d. verbeteractiviteiten monitoren
  3. leraren ondersteunen bij het verbeteren van onderwijs en leren.
  4. gebruik maken van benchmarkgegevens
  5. in- extern verantwoording afleggen
  6. gegevens vastleggen in documenten

 Cruciaal hierbij is hoe de directeur leiding geeft aan dit cyclische proces toegespitst op twee kwaliteistaspecten: leerlingresultaten en onderwijs en leren (primaire proces). Gesprekken met de directeuren van de te bezoeken scholen nemen een belangrijke plaats in van de bezoektijd om ervaringen uit te wisselen, waarbij zij kunnen laten zien hoe zij data verzamelen en vanuit deze gegevens het cyclische proces aansturen. Daarnaast dient er voldoende tijd te zijn om klassen te bezoeken.

Kwaliteit scholen.

De te bezoeken scholen in de wijken Hackney en Islington staan bekend om excellente leerlingresultaten. De resultaten worden toegeschreven aan de omstandigheid dat de directeur direct leiding geeft aan het cyclische proces van analyseren en verbeteren en monitoren van de opbrengsten en onderwijs en leren. Veel van deze scholen waren enige tijd terugslecht presterende scholen; door de continue aandacht op kwaliteit hebben zij in korte tijd grote vooruitgang geboekt.

Documenten die tijdens de bezoeken aan de orde komen zijn: schoolimprovementplan; self evaluation, inspectieverslag Ofsted, documenten die betrekking hebben op de kwaliteit van onderwijs en leren.

 

Voor wie is deze reis? 

  • Schoolleiders in het PO.
  • Deelnemers in 2008, 2009 en 2010 waren schoolleiders van Penta Primair (Groningen), Fluenta (Utrecht), Viviani (Emmen) en COG Drenthe.